Hotad natur.

Hej!

Driver just nu ett projekt genom min verksamhet som naturfotograf, utbildare och föreläsare.
Projektet ”Hotad Natur” går ut på att presentera det verkliga naturfotot.
De flesta naturfotografer undviker sådana bilder, eller väljer bort störande bilder av mänsklig påverkan.
Tycker att vi i stället skall visa naturfotografier på hur naturen faktiskt ser ut, när vi människor lämnar spår i vår omgivning. Därför väljer jag att visa påverkan i stället för att välja bort sådant i det här biblioteket!
Som naturfotograf väljer man oftast bort allt som visar mänsklig påverkan på natur och miljöbilder. Då tror jag, att betraktarna av våra bilder, luras att tro att naturen faktiskt är mera orörd, än den i verkligheten är. Så för att få fler att förstå hur mycket vi människor påverkar vår natur vill jag visa just sådana bilder.

Biblioteket (under uppbyggnad) är tänkt att illustrera det verkliga naturfotot, så som det faktiskt ser ut i vår natur.

***
Ett rikt växt och djurliv.

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Riksdagens definition av miljömålet

****

Till bildgalleriet: https://www.tophoto.se/rl_gallery/hotad-natur-bilder/

****

****

Hello!

I am currently driving a project through my business as a nature photographer, educator, and speaker.
The project ”Threatened Nature” aims to present real nature photography.
Most nature photographers avoid such images or choose to exclude disturbing images of human impact.
Instead, I believe we should show nature photography that accurately reflects how nature looks when we leave our mark on the environment.
Therefore, I choose to display the impact rather than exclude it from this library!
As a nature photographer, we typically choose to exclude anything that shows human impact on nature and environmental images. I believe that by doing so, viewers of our images are misled into thinking that nature is more untouched than it actually is.
So, to help more people understand how much we humans impact our environment, I want to showcase these types of images.

***

A rich plant and animal life


Biodiversity must be preserved and used in a sustainable way, for current and future generations. The species’ habitats and ecosystems as well as their functions and processes must be protected. Species must be able to survive in long-term viable populations with sufficient genetic variation. People must have access to a good natural and cultural environment with rich biological diversity, as a basis for health, quality of life and welfare. The Swedish Government’s definition of the environmental target

****

To the picture gallery: https://www.tophoto.se/rl_gallery/hotad-natur-bilder/